Zenn

Digital Signature

โซลูชั่นการลงลายมือชื่อบนเอกสารแบบออนไลน์

ผสานการทำงานระหว่างการลงลายมือชื่อแบบ Electronic Signature บนไฟล์เอกสารประเภท PDF
และการลงลายมือชื่อแบบ Digital Signature ด้วยใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) เพื่อแสดงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในไฟล์นั้น ซึ่งจะทำให้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถถูกดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์


ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

How it works?

ระบบ Zenn นั้นมีช่องทางการลงนามเอกสาร ด้วย API ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถใช้ช่องทาง ดังกล่าวส่งเอกสารจากระบบภายนอกอื่น ๆ มายังระบบ Zenn เพื่อทำการลงลายมือชื่อ ดิจิทัลได้ โดยการส่งเอกสารและรับเอกสาร จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัท

รู้จักกับ

Zenn

Digital Signature
Zenn คืออะไร ?

ล็อกความปลอดภัยให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ด้วยระบบ “ลงลายมือชื่อดิจิทัล” (Digital Signature) สร้างความน่าเชื่อถือ ประหยัดเงินลงทุน ง่ายต่อการจัดเก็บ ทางเบรนเนอร์จี้ ได้รับมาตรฐานสากลในการดำเนินการ จดทะเบียนเพื่อขอ Certificate Authority (CA) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดภาระหน้าที่งานดูแล ระบบให้กับองค์กรลูกค้า เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบยืนยันตัวตน แบบดิจิทัล และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากจากผู้ไม่ประสงค์ดี ด้วยระบบ “ลงลายมือชื่อดิจิทัล” (Digital Signature)

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Zenn
 • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร การลงนามเอกสารผ่านลายมือชื่อดิจิทัลช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนเวลา ค่ากระดาษ ค่าการพิมพ์ พื้นที่จัดเก็บ ค่าส่งเอกสาร ฯลฯ
 • สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารได้สะดวกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
 • มีผลทางกฎหมาย สอดคล้องตามมาตรฐานแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผลรับรองทางกฎหมาย
 • ดีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบลายมือชื่อดิจิทัลช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะลดการตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำกระดาษ ลดการเดินทาง ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ตลอดจนการสัมผัสซึ่งเป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ
 • ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ มีระบบพิสูจน์ตัวตน และล็อคอุปกรณ์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสาร สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของลายมือชื่อ และข้อความอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • บริการหลังการขาย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้งาน ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ และระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลทุกขั้นตอน

ZennLite vs Zenn 2.0

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
ZennLite
Zenn.20
รองรับการเพิ่มผู้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด
รองรับการแสดงผลการใช้งานระบบ (Dashboard)
รองรับการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์​และเลือกรูปแบบที่มีในระบบ
รองรับการแจ้งเตือนผ่านทาง Line แอปพลิเคชัน*

Features

Zenn

 • Web Application

  มีหน้า Web Application สำหรับ
  การจัดการ Certificate
 • Digital Signature

  รองรับการลงรายมือชื่อดิจิทัลได้ 2 ช่องทาง คือ
  ลงลายมือชื่อ ดิจิทัลหลังจากมีการอนุมัติเอกสาร
  ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วย
  วิธีการส่งเอกสารผ่าน API
 • Hardware Security Module

  สามารถติดต่อและเรียกใช้ใบรับรอง
  (Digital Certificate) ขององค์กรนั้น
  ผ่าน อุปกรณ์จัดเก็บที่มีมาตรฐานสูงอย่าง
  HSM (Hardware Security Module) ได้
 • E-Signature with API

  สามารถกำหนดตำแหน่งของการลงลายมือ
  ชื่อแบบ
  Electronic Signature ได้ผ่าน API
 • Connect and Approve

  สามารถเชื่อมต่อกับระบบสร้าง และอนุมัติ
  เอกสาร
  อิเล็กทรอนิกส์ เช่น BNG SmartFLOW
  ได้ เพื่อเพิ่มเติม การลงลายมือชื่อเอกสารด้วย
  Digital Signature โดย ใช้ใบรับรองขององค์กร
  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับเอกสาร
 • PKI Technology

  สามารถติดต่อและเรียกใช้ใบรับรอง (Digital Certificate) ขององค์กรนั้นผ่าน อุปกรณ์จัดเก็บที่มีมาตรฐานสูงอย่าง HSM (Hardware Security Module) ได้

  สามารถลงลายมือชื่อแบบ Digital Signature ด้วยเทคโนโลยี PKI โดยใช้ใบรับรองดิจิตอลใน
  เอกสาร โดยใช้ใบรับรองดิจิตอลในเอกสารที่มี
  การลงลายมือชื่อ แบบ Electronic Signature ครบทุกคนแล้วได้ โดยจะได้ไฟล์ PDF ที่มี
  ใบรับรองซึ่งสอดคล้องตาม พรบ. ว่าด้วย
  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
  มาตรา 9 และ 26

 • Digital Certificate

  สามารถสร้างใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate) และ Private Key สำหรับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้ ซึ่งรองรับการ เชื่อมต่อกับระบบพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐาน IAL ผ่านระบบ E-KYC สอดคล้องกับข้อเสนอ มาตรฐาน ขมธอ.23-2563 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ประเภทที่ 2

  สามารถสร้างใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate) และ Private Key สำหรับผู้ใช้งาน
  แต่ละบุคคลได้ ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ
  พิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐาน IAL ผ่านระบบ E-KYC สอดคล้องกับข้อเสนอ มาตรฐาน ขมธอ.23-2563 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ประเภทที่ 2

 • Create and Import PDF File

  มีฟังก์ชันที่รองรับการนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
  PDF เข้าสู่ระบบเพื่อนำมาแสดงผล จัดการ กำหนดตำแหน่ง
  ของข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึงการส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
  จะเป็นผู้ที่ต้องรับทราบ หรือผู้ที่ต้องอนุมัติ

  มีฟังก์ชันที่รองรับการนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ PDF เข้าสู่ระบบเพื่อนำมาแสดงผลจัดการ กำหนดตำแหน่งของข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึงการส่ง
  ต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องรับทราบ
  หรือผู้ที่ต้องอนุมัติ

 • Sequencial Sign

  รองรับการกำหนดลำดับการลงนามแบบตามลำดับ และแบบไม่ตามลำดับ การกำหนดผู้อนุมัติทั้งสองรูปแบบ ระบบ Zenn สามารถกำหนดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนผู้อนุมัติ

  รองรับการกำหนดลำดับการลงนามแบบ
  ตามลำดับ และแบบไม่ตามลำดับ การกำหนด
  ผู้อนุมัติทั้งสองรูปแบบ ระบบ Zenn สามารถ
  กำหนดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนผู้อนุมัติ

 • Admin

  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดผู้ใช้งาน การจัดการใบรับรองดิจิทัล ตรวจสอบ การใช้งานของระบบได้ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย และสามารถจัดการได้

  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มลดผู้ใช้งาน การจัดการ
  ใบรับรองดิจิทัล ตรวจสอบการใช้งานของระบบ
  ได้ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย และสามารถ
  จัดการได้

Brainergy ได้รับมาตรฐานรับรองโดย

ISO/IEC29110

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Information security management) โดย บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TUV SUD (THAILAND) เป็นการยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากล