RPA

Robotic Process Automation

ยกระดับงานบัญชีและการเงินด้วย RPA ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมกันของการนำ Robot หรือหุ่นยนต์ มาทำงานในรูปแบบของ Process หรือกระบวนการทำงานโดยเลียนแบบพฤติกรรมการทำงานต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลจากระบบหนึ่งไปคีย์ข้อมูล ใส่ให้กับอีกระบบหนึ่ง โดยมีรูปแบบการทำงานที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา ซึ่งปริมาณงานมีจำนวนมากทำให้ใช้เวลา ในการทำงานมากตามไปด้วย จากนั้น Robot จะนำการทำงานแบบนี้มาพัฒนาในรูปแบบที่มีความเป็น Automation เพิ่มมากขึ้นโดย Robot สามารถทำงานได้ด้วยตัว Robot เอง100% หรือบาง Process อาจจะต้องมีมนุษย์มาทำงานร่วมกันกับ Robot ได้อีกด้วย

ROBOTIC

PROCESS

AUTOMATION

รู้จักกับ

RPA

Robotic Process Automation
RPA คืออะไร ?

RPA เข้ามาช่วยองค์กรพัฒนาการทำงานภายในองค์กรให้มีมาตรฐานและมีระบบการทำงานที่มี ความเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ ซึ่งทำให้ได้งานที่มี คุณภาพ และปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เวลาในการทำงานน้อยลงมากกว่า 50% ซึ่ง Robot สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ถึง 3 เท่า หรือ 24 ชั่วโมงนั่นเอง โดยไม่มีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้อง เช่น ลางาน, ป่วย และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น โบนัส, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ประเภทของ Robot RPA
 • Unattend Robot เป็น Robot ที่ทำงานแบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะกับประเภทของงานที่มีปริมาณงานจำนวนมาก ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการตัดสินใจที่ซับซ้อน หรือต้องมีปัจจัยปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้อง และเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานในการทำ
 • Attend Robot เป็น Robot ที่ทำงานโดยการรับคำสั่งจากมนุษย์ หรืองานประเภทที่ต้องมีการกระทำร่วมกับมนุษย์ เหมาะกับงานประเภทที่ต้องการการตัดสินใจ หรือการ approved จากมนุษย์ร่วมด้วยเพื่อให้ได้งานตามเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ที่ได้รับจาก RPA
 • ลดความผิดพลาด จากการทำงานของมนุษย์
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่า ROI ให้กับองค์กร
 • รวดเร็ว เพิ่มปริมาณ Output ได้หลายเท่า ลดเวลาการทำงานและเพิ่มปริมาณงานได้มากขึ้น
 • ปลอดภัย ช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลธุรกิจจะรั่วไหลสู่ภายนอก ทางด้าน Security ลดโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหล และลดโอกาสของพนักงานที่จะเข้าถึงข้อมูลได้น้อยลง
 • ต่อยอด สามารถนำผลจากการทำงานของ bot พัฒนาปรับปรุงระบบ หรือสามารถนำไปใช้ในส่วนของIT Audit ได้เช่นกัน
 • ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากบอทสามารถทำแทนมนุษย์ได้เพิ่มขึ้น RPA ช่วยองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้นโดยปรับปรุง และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีรูปแบบและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
 • จากผลการวิจัยพบว่าสามารถ FTE Full Time Equivalent (หน่วยนับที่ใช้บอกภาระงานของพนักงาน1คนที่ทำงานเต็มเวลา) เฉลี่ยอยุ่ที่ 20% ที่บอทสามารถทำงานแทนได้ ทำให้ต้นทุนลดลงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
RPA เหมาะกับงานแบบไหน ?
 • งานที่มีรูปแบบการทำงาน ขั้นตอน ที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน  
 • งานที่มีปริมาณจำนวนงานมากๆ ในแต่ละวัน 
 • งานที่ต้องใช้เวลาในการทำนาน 
 • งานที่ต้องใช้จำนวนคนในการทำมากกว่า1คน
 • งานที่ต้องทำตลอด 24ชั่วโมง 
ตัวอย่างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับ RPA
 • การนำข้อมูลจากระบบหนึ่งไปคีย์ข้อมูลใส่ให้อีกระบบหนึ่ง เช่น การสร้างข้อมูลของลูกค้าในระบบ ERP, CRM
 • การอ่านข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าในรูปแบบของ Email และนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ เช่น การทำ summary report สรุปยอดขายของทางทีม Marketing
 • การนำข้อมูลจาก Source ต่างๆเช่น ERP มาทำเป็น Documentในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกใบกำกับภาษี
 • การ Monitoring case support ต่างๆของทีม Operation และนำไปเปิดเป็น Incident ticket
 • การนำข้อมูลจาก Website ที่เกี่ยวข้องมาทำการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

Features

RPA

 • Login / Logout

  รองรับการใช้งาน Login / Logout ในรูปแบบ
  บนหน้า Website หรือ Application
 • E-mail

  รองรับการทำงานกับ E-mail สามารถอ่าน/เขียน
  E-mail และสามารถแนบเอกสารรวมถึง
  การ Download เอกสารได้เพิ่มเติม
 • Website

  รองรับการใช้งานกับหน้า Website
  เช่น เปิดหน้า Website, คีย์ข้อมูล, Scraping
 • Microsoft Office

  รองรับการทำงานกับ Microsoft office Word,
  Excel, One drive เช่นการเขียนข้อมูล, แก้ไขข้อมูล,
  Upload/Download ไฟล์
 • Databases

  รองรับการทำงานกับ Databases เช่น การ Create,
  Update, Delete รวมถึงการ Query ข้อมูล
 • Calculate

  รองรับการทำคำนวน การแปลงค่า
  เช่น การคำนวนค่าเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ
 • API

  รองรับการทำงานร่วมกับ API เช่น การเรียกใช้งาน API เพื่อร้องขอข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูล

Brainergy ได้รับมาตรฐานรับรองโดย

ISO/IEC27001

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information security management) โดย บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TUV SUD (THAILAND) เป็นการยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากล

Partners
Testimonials

คุณ สุจินดา คอกกลาง

SR. FINANCIAL OFFICER, BCH

“ RPA ช่วยทำใบสำคัญจ่าย ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้อง สามารถนำข้อมูล ไปใช้ต่อได้เลย ช่วยลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้มีเวลาไปทำงานอื่นๆ เช่น ออกใบเสร็จ เก็บเอกสาร ติดตามเอกสาร บันทึกภาษีมากยิ่งขึ้นค่ะ ”
คุณ นันท์นภัส ชำนิเกษตร

FINANCIAL OFFICER - SECTION, BBTEC

“ RPA ช่วยให้การทำใบสำคัญจ่ายเป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็วขึ้น ช่วยส่งอีเมลให้ ซัพพลายเออร์ จัดเก็บเอกสาร และจำแนกจัดกลุ่มเอกสาร เข้าไฟล์ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่พบข้อผิดพลาดและทำให้มีเวลาโฟกัสงานสำคัญอื่นๆ เพิ่มค่ะ ”
คุณ ดวงกมล ณ ลำพูน

MANAGER, ACCOUNTING PROCUREMENT ADMIN, YAS

“ RPA ช่วยลด Human Error ทำให้งานที่ทำถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูล Bank Account และ Business Type โดยไม่ต้องกรอก ข้อมูลเองอยากชวนทุกคนมาใช้บริการ เพราะ โรบอททำงานได้ดีเยี่ยมมากค่ะ ”