E-Tax

E-Tax Invoice and E-Receipt

ให้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มขององค์กรคุณกลายเป็นเรื่องง่าย

ด้วยโซลูชั่น SmartTAX จาก Brainergy หนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.) ตัวช่วยครบวงจรในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ให้ทั้งคู่ค้า และกรมสรรพากร ในรูปแบบ PDF/A-3 และ XML มั่นใจได้ด้วย Security ขั้นสูง โดยการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยใบรับรอง (Digital Certificate) ของแต่ละองค์กรถูกต้องตามมาตรฐาน ในการนำส่งกรมสรรพากร สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP และระบบงานด้านธุรกรรมขององค์กรได้หลายรูปแบบทั้ง API และ SFTP Server


Upload CSV file


Validate CSV file


Generate PDF
and XML file


Signing


Send to RD
(by Service Provider)

How it works?

รู้จักกับ

E-Tax

E-Tax Invoice and E-Receipt
E-TAX คืออะไร

ระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดย Brainergy ผู้ที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้นำส่ง ข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ช่วยให้องค์กร ของคุณจัดการเรื่องภาษีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ง่ายดาย แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง เป็นมิติใหม่ ของเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เรื่องภาษีขององค์กรคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก อีกต่อไปด้วยบริการ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยระบบการจัดการ และอุปกรณ์จัดเก็บ Certificate ที่ได้รับมาตรฐาน สามารถจัดการข้อมูลภาษีได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ จนถึงการนำส่ง ซึ่งสามารถนำส่งให้กับกรมสรรพากรและลูกค้าได้ด้วยไฟล์ XML หรือ PDF/A-3 (ไฟล์ PDF ที่มีการฝังไฟล์ XML) โดยผู้ที่สามารถนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการรับรองให้เป็น Service Provider โดย สพธอ. หรือ ETDA เท่านั้น ซึ่งเบรนเนอร์จี้ ได้ผ่านการรับรองให้เป็น Service Provider เป็น 1 ใน 17 รายแรกของประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจาก E-Tax
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ปริมาณการใช้กระดาษและการจัดส่งเอกสาร
  • สามารถจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร จนถึงขั้นตอนการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ
  • ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
E-TAX เหมาะกับองค์กรแบบไหน ?

แนะนำสำหรับ องค์กรขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องจัดทำ และนำส่งข้อมูลด้านภาษี
แก่กรมสรรพากร ตามกำหนดระยะเวลา มีความถูกต้องปลอดภัยสูง ช่วยลดระยะเวลาการจัดทำ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก

Features

E-Tax

E-File

ระบบแปลงข้อมูลธุรกรรมเพื่อจัดทำข้อมูลเอกสาร
ทางบัญชี
อาทิ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ
และใบรับ ให้เป็นรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานกรมสรรพากรกำหนด

Security System

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล มีการเข้ารหัส
ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Digital Certificate
ที่มีความน่าเชื่อถือ

Transaction Connect

รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบธุรกรรมของ
องค์กร
เช่น ERP เป็นต้น

Search and Access

ระบบค้นหาและเข้าถึงเอกสาร สามารถทำการ
ค้นหาเอกสาร
แบบ Full Text Search ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และมีการกำหนด
สิทธิการใช้งานของพนักงาน

Digital Signature

ระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด้วยระบบ
การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature)
ทำให้ สามารถยืนยันตัวตน
ของผู้ออกเอกสาร
และทำการตรวจสอบได้

Transaction Monitoring

ระบบรายงานภาษีขาย และ
Transaction monitoring

Cloud Storage

ระบบจัดเก็บเอกสาร มี Cloud Storage
ในการจัดเก็บเอกสาร
ที่ได้มาตรฐานสากล

ได้รับมาตรฐาน รองรับโดย

Advanced Service Provider ผู้ให้บริการจัดทำและนำส่งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด (Brainergy) ได้รับการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยสามารถจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐานและระดับสูง เป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรของลูกค้าทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด