Unlocking Potential: Embracing RPA as Your Strategic Ally in Business Evolution

Unlocking Potential: Embracing RPA as Your Strategic Ally in Business Evolution

Mar 12, 2023

Unlocking Potential: Embracing RPA as Your Strategic Ally in Business Evolution

การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เร็วกว่าเทคโนโลยีการประมวลผลอัตโนมัติหรือ Robotic Process Automation (RPA) กำลังเป็นที่สนใจในวงการธุรกิจและเทคโนโลยีของโลกทั้งหมดในปัจจุบันการใช้ RPA มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความผิดพลาดที่เกิดจากกิจกรรมที่ซ้ำซาก แต่คำถามที่อยู่ในหัวของหลายคนคือ “RPA จะมาแทนที่คนและแย่งงานจริงหรือ?”

การเข้าใจ RPA
ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความหมายของ RPA อย่างถูกต้อง ซึ่ง RPA ไม่ใช่หุ้นนายจ้างหรือหุ้นของไฟแนนซ์ที่มาแทนที่คน แต่เป็นซอฟต์แวร์หรือโรบอท (Robot) ที่ถูกโปรแกรมให้ทำงานที่มนุษย์ทำในรูปแบบที่ไม่ต้องการความสนใจ นี่เป็นการอัตโนมัติที่ใช้ในงานประเภทที่ซ้ำซากและใช้เวลามากในการปฏิบัติการ เช่น การป้อนข้อมูลจากเอกสารเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซาก หรือการทำงานที่มีระเบียบและกฎระเบียบที่ชัดเจน โรบอทใน RPA ถูกโปรแกรมให้ทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์ตลอดเวลา

RPA ไม่ได้มาแย่งงานของคน
มีคนกังวลว่า RPA อาจทำให้ผู้คนสูญเสียงานเนื่องจากความอัตโนมัติที่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ แต่ในความเป็นจริง RPA มาเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถใช้เวลาและทรัพยากรในการทำงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกิจกรรมที่ซ้ำซากและมีลำดับขั้นตอนที่คงที่ ดังนั้น RPA ไม่ได้มาเพื่อแย่งงานของคน แต่มาเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผลกระทบของ RPA ต่องานและอุตสาหกรรม

RPA มีผลกระทบที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและการทำงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ: RPA ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานที่ซ้ำซากและที่ไม่ต้องการความสนใจ ซึ่งทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้น
  2. ลดความผิดพลาด: โรบอทไม่มีความล้าสมัยหรือความละเอียดละมุนเท่ามนุษย์ ซึ่งทำให้ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การใช้ RPA สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนในงานที่ไม่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
  4. การเพิ่มมูลค่าในงาน: การใช้ RPA ช่วยให้มนุษย์สามารถโฟกัสในงานที่มีค่ามากขึ้น เช่น การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ
  5. การสร้างงานใหม่: การพัฒนาและการบริหาร RPA นั้นเริ่มสร้างโอกาสงานใหม่ในฟิลด์ของการพัฒนาและบริหาร RPA

RPA ไม่ได้มาแย่งงานจริงของคน แต่มาเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด การใช้ RPA ช่วยลดงานที่ซ้ำซากและเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถโฟกัสในงานที่มีค่าและความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น RPA คือเครื่องมือที่มาเพื่อเสริมสร้างและไม่ใช่สิ่งที่มาแย่งงานของคนทั้งหมดในอุตสาหกรรมและการทำงานของเราวันนี้ ในอนาคต มนุษย์และ RPA จะสามารถร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาในระบบการทำงานและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

AUTHOR by Kawin Lertjaruwong, Lead RPA Developer