ทำความรู้จัก e-Tax Invoice & e-Receipt - Host to Host

ทำความรู้จัก e-Tax Invoice & e-Receipt - Host to Host

พ.ค. 10, 2024

ทำความรู้จัก e-Tax Invoice & e-Receipt – Host to Host

เมื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้่อสินค้าหรือผู้รับบริการแล้ว มีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลในรูปแบบ XML ให้แก่กรมสรรพากรได้ 3 วิธี ได้แก่ การอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Upload XML)  การส่งข้อมูลโดยผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) และการส่งข้อมูลโดยเชื่่อมต่อระบบข้อมูลกับกรมสรรพากร (Host to Host) ซึ่งวันนี้ Brainergy จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการส่งข้อมูลภาษีฯ แบบ Host to Host กัน

การส่งข้อมูลภาษีฯ แบบ Host to Host คืออะไร?

เป็นช่องทางส่งข้อมูล XML สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มีปริมาณข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก และอยู่ภายใต้การดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ มีความพร้อมในการพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน ebXML (ขมธอ.14-2560) โดยมีระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ซึ่งการใช้ช่องทางนำส่งวิธีนี้ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขออนุมัติต่อกรมสรรพากร และทำการทดสอบนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรก่อนนำส่งข้อมูลจริง

https://etax.rd.go.th/
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก https://etax.rd.go.th/

ขั้นตอนการยื่นคำขอและทดสอบการนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host

 1. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยการยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลวิธี Host to Host
 2. ผู้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งความประสงค์ขอนำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host
 3. กรมสรรพากรตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง email
 4. ผู้ประกอบการตรวจสอบ email และแจ้งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบ กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก เพื่อบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อ ได้แก่ ข้อมูล IP Address, endpoint, SSL Certificat
 5. กรมสรรพากรสร้าง CPA ทดสอบ โดยนำข้อมูลของผู้ประกอบการไปสร้าง CPA ทดสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลด CPA ทดสอบ
 6. ผู้ประกอบการทดสอบส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย
  1. ดาวน์โหลด CPA สำหรับทดสอบไปตั้งค่าที่ระบบของผู้ประกอบการ
  1. ทดสอบนำส่งข้อมูล XML File 4 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบรับ
 7. กรมสรรพากรเปิดสิทธิให้นำส่งข้อมูล กรณีผู้ประกอบการทดสอบนำส่งข้อมูลได้ตามเงื่อนไข ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง
 8. ผู้ประกอบการตั้งค่าระบบเพื่อนำส่งข้อมูล โดยดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง ไปตั้งค่าที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ
 9. นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ผู้ออกใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด และเข้าสู่กระบวนการทดสอบนำส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขที่กำาหนด โดยมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น จัดหาระบบงานที่สามารถเชื่่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรได้ ข้อมูลที่ส่งมีรูปแบบโครงสร้าง XML ตามมาตรฐานฯ ขมธอ.3-2560 และใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ ebXML ตามมาตรฐานฯ ขมธอ.14-2560 โดยผ่านวงจร MPLS (MultiProtocol Label Switching) เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก https://etax.rd.go.th/

มาตรฐาน ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร มีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML Format สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เข้าใจตรงกัน โดยกรมสรรพากรเป็นผู้สร้างข้อมูล CPA (Collaboration Protocol Agreement) ให้แก่ผู้นำส่งสำหรับส่งข้อมูลทดสอบและใช้นำส่งจริง โดยให้ผู้ส่งดาวน์โหลดข้อมูล CPA และนำไปต้ังค่าระบบ (Configuration) นำส่งข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกันได้ตามที่ตกลงกัน

การนำส่งข้อมูล XML ตามมาตรฐาน ebXML หรือ ebXML Protocol เปรียบเทียบได้กับการนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ห่อหุ้มด้วยซองจดหมายที่ต้องระบุผู้รับปลายทางและผู้นำส่งต้นทาง ที่นำส่งถึงผู้รับด้วยวิธีปลอดภัย และเชื่่อถือได้ มีรูปแบบโครงสร้างดังภาพ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก https://etax.rd.go.th/

สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการใดที่สนใจต้องการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่่อมต่อระบบข้อมูลกับกรมสรรพากร (Host to Host) สามารถติดต่อขอรับบริการได้จาก Brainergy หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) สามารถเข้าไปดูได้ที่

Website: www.brainergy.digital

Email: info@brainergy.digital

Tel: 02-016-5355 กด 8

#Brainergy #เบรนเนอร์จี้ #SmartTax #eTaxInvoice #eReceipt #ระบบจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #serviceprovider #ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์