Brainergy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงาน IMMERSIVE MARKETING IN ACTION 2024

Brainergy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงาน IMMERSIVE MARKETING IN ACTION 2024

เม.ย. 11, 2024

Brainergy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงาน IMMERSIVE MARKETING IN ACTION 2024

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด (Brainergy) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเสวนา “HOW BRANDS USE IMMERSIVE TO CREATE PERSONALIZED EXPERIENCES”  ในงาน IMMERSIVE MARKETING IN ACTION 2024 จัดขึ้นที่ SCBX NEXT TECH , 4th FLOOR SIAM PARAGON

ภายในงาน Brainergy ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้าง Immersive Experiences พร้อมกับยกตัวอย่าง Case Study แบรนด์ระดับโลกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน อาทิเช่น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เรียกว่า “Immersive” ซึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนมาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ก่อนจบช่วงเสวนาทาง Brainergy ได้เน้น Key Success ในการสร้าง Immersive Experiences ให้สำเร็จก็คือ Data ที่จะสร้างประสบการณ์ในแบบ Personalized เพื่อยกระดับการทำ Immersive Marketing 6.0

Latest Updates from Brainergy

Thought Leadership